Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Admin - Review

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Iha tulana sa'ita apane bhagidara sihata phadam de nala ikararaname du'ara ika kamisana-adhara te kama karade hana. Pra'iveta hailatha isorainsa omabadasamaina ika mufata vaibasa'ita vi cala'unda hai jisa nala upabhogatavam nu niji sihata bima karana vale utapadam di khoja ate tulana karana di agi'a hudi hai, jisa vica kimata ate kavara de padhara bare janakari samala hai. Asatreli'a vica niji sihata bime de zi'adatara pahilu pra'iveta hailatha isorainsa aikata 2007 du'ara niyatrita kite jande hana. Niji sihata idasatari di sika'itam ate riporatiga ika sutatara sarakari ejasi du'ara kiti jandi hai, pra'iveta hailatha isorainsa omabadasamaina omabadasamaina ika salana riporata prakasata karada hai jo unham di marakita se'ara de mukabale prati sihata phada di'am sika'itam di sakhi'a ate prakiri'a di ruparekha dasada hai. Asatreli'a vica pra'iveta sihata pranali ika"kami'uniti retiga" adhara te kama karadi hai, jisa nala kise vi'akati de pichale maidikala itihasa, maujuda sihata di maujuda sathiti jam (ama taura'te bolana vali) apani umara (para hetha la'iphata'ima hailatha kavara vekho) de karana vakho vakhare nahim hude. Isa nu satulita karana udika samem di hai, khasa karake pahilam tom maujuda halatam la'i (ama taura te udayoga de adara PEA de taura te jani'a janda hai, jo"pahilam tom maujuda bimari" la'i hai)

phada kise vi dakatari sathiti la'i labham te 12 mahini'am da itazara karana da hakadara hude hana, jinham de lachana ate lachana usa dina te ḵẖatama hude hana jisa dina vi'akati ne pahilam bima karava'i'a si. Uha kise prasuti tom sabadhata ilajam de labham la'i 12-mahini'am di udika samem ate baki sare labham la'i 2-mahini'am di udika samem lagu karana da vi hakadara hude hana jadom ko'i vi'akati pahilam pra'iveta bime lainda hai. Vi'akatigata mamali'am vica ajihe udika samem nu ghata'una jam hata'una la'i phadam da aḵẖati'ara huda hai. Uha vi unham nala suru karana la'i majabura nahim hana, para iha ajihe phada nu"galata cona" de khatare vica pa'unda hai, duje phadam de amadana tom vadha ginati vale maimbaram nu akarasita karada hai, jam unham de irade vale maimbaram de pula vicom, jo sa'ida hora phada iha maujuda maidikala halatam vale lokam nu vi akarasita karega, jo pi'e'e niyama de karana 12 mahini'am la'i labham tom inakara hona de karana hora nahim kara sakada si. Ihanam halatam vica ada kite labham nala sare phada de maimbaram la'i primi'amam te daba'a paida hovega, jisa nala kujha nu apani maimbarasipa chadana da karana banada hai, jisa nala primi'amam vica hora vadha hovega, ate vadha primi'ama chadana vale maimbara de badakara cakara a'unage. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah


Belum ada komentar

Masuk